Sopimus- ja toimitusehdot

Modeo sopimus- ja toimitusehdot 30.1.2021

1. Tarjous

Modeon uusien kalusteiden tarjous on voimassa Tarjouksessa mainitun ajan. Ellei aikaa ole mainittu, tarjous on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous on voimassa kokonaisuutena. Mikäli tarjous sisältää käytettyjä tuotteita niiden osalta tarjous on tehty sitoumuksetta.

Tarjoukseen liittyvät suunnitelmat, piirustukset, kuvat laskelmat ja muut asiakirjat ovat Modeon omaisuutta. Asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää niitä omiin tarkoituksiinsa tai Modeon vahingoksi eikä antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle.

2. Tilaus

Asiakkaan tilaus tulee sitovaksi, kun Modeo on vahvistanut sen (lukuunottamatta verkkotilauksia). Mikäli Modeo on jo ehtinyt tehdä itseään sitovan tilauksen eteenpäin sopimustuotteista, tilauksen peruutus ja kaupan purku on tilauksen vahvistamisen jälkeen mahdollista vain, mikäli asiakas korvaa Modeolle 50 % tilauksen arvonlisäverollisesta kokonaisarvosta.

3. Hinnat

Verkkopalvelussa näkyvät hinnat esitetään oletuksena arvonlisäverollisina. Valintaa voi muuttaa yläpalkista valitsemalla ”näytä verottomat hinnat”. Tarjouksen hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisesti (Vuonna 2021 arvonlisävero 24 %). Valtiovallan ja viranomaisten toimenpiteistä johtuvat hinnanmuutokset otetaan käyttöön välittömästi muutosperusteen tultua voimaan.

Hinnoittelun perusteena käytetään toimituspäivänä voimassa olevia Modeo- hinnastoja, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

4. Pakkaus

Normaali kuljetuspakkaus sisältyy hintoihin.

5. Toimitusehto

Tavaran toimitusehto on vapaasti varastosta, ellei toisin ole sovittu. Modeo voi vakuuttaa tavaran asiakkaan lukuun veloittaen vakuutusmaksun.

6. Toimitusaika

Toimitusaika lasketaan sopimuksen päiväyksestä tai sen jälkeen olevasta päivästä, jolloin kaikki toimituksen täyttämistä varten tarvittavat tiedot on annettu Modeolle. Asiakkaan muutospyynnöt ja lisäykset on tehtävä kirjallisesti ja samalla on sovittava niiden vaikutus hintaan ja toimitusaikaan.

Toimitusajan muutospyyntö on tehtävä vähintään neljätoista (14) työpäivää ennen sovittua määräaikaa tai milloin toimitusaika on lyhyempi kuin neljätoista työpäivää, vähintään toimitusajan verran ennen aiottua toimituspäivämäärää. Mikäli toimitus siirtyy Modeosta riippumattomista syistä yli viikon sovitusta toimituspäivämäärästä veloitetaan muutoksesta aiheutuneet varastointikustannukset 0,5% kaupan verollisesta loppusummasta.

Toimitusviikko tarkoittaa viikkoa, jonka aikana tavara on toimitusehdon mukaisesti toimitettu.

7. Maksuehto

Maksuaika on 14 päivää netto laskun päiväyksestä, ellei tarjouksessa ole muuta ilmoitettu. Mikäli toimitus tai lasku on virheellinen, on se kuitenkin virheettömältä osalta maksettava viimeistään eräpäivänä. Maksun viivästyessä viivästyskorko on korkolain mukainen. Laskutuslisä 12,00 €. (alv. 0%)

8. Tavaran luovutus ja tarkastaminen

Asiakkaan on toimitettaessa tarkastettava, että toimitus on sopimuksen mukainen ja tavara vahingoittumaton. Mikäli asiakas havaitsee toimituksessa tai tavarassa virheen, on hänen reklamoitava siitä viipymättä Modeolle viimeistään 7 päivän kuluessa luovutuksesta. Kuljetusvahingon osalta on reklamaatio tehtävä rahtikirjaan.

9. Takuu

Jos tuotteessa esiintyy materiaali- tai valmistusvikoja, se korjataan tai vaihdetaan vastaavaan tuotteeseen. Takuuaika normaaleissa toimisto- käyttöolosuhteissa työtuoleilla 3-5 vuotta ja muissa kalusteissa takuu on 3 vuotta toimituspäivästä lukien, ellei tarjouksessa muuta mainita. Takuu edellyttää käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista ja tuotteen asiallista käsittelyä ja varastointia. Takuu ei koske normaalia kulumista eikä kankaita, eikä työtuoleissa kaasujousta. Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta eikä vaihto- tai palautusoikeutta.

10. Omistusoikeus

Omistusoikeus toimitettuun tavaraan siirtyy asiakkaalle, kun kauppasumma on kokonaisuudessaan maksettu.

11. Asennus ja kantopalvelu

Tavaroiden asennus suoritetaan siitä erikseen sovittaessa. Kalusteiden sisäänkanto edellyttää, että purkupaikka sijaitsee vastaanottopaikan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan on huolehdittava, että tavarantoimituksen ja asennuksen aikana kulkutiet ovat vapaat. Mikäli tavarantoimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista tekijöistä, Modeolla on oikeus veloittaa voimassa olevan hinnaston mukainen veloitus.

Huomaathan, että rahtikuljetuksella toimitetut kalusteet tuodaan rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen. Rahtikuljetus ei sisällä kalusteiden kantoa rakennukseen. Pakkausmateriaalit ja kuormalava jää asiakkaalle.

12. Palautukset

Tavaran palautusta ei hyväksytä, ellei palautuksesta ole etukäteen sovittu Modeon kanssa. Tavaraa, joka ei kuulu Modeon vakiomalleihin ja -väreihin ei voi palauttaa. Tuotteissa, joiden pintamateriaali on puuviilua saattaa tuotteiden kesken esiintyä luonnollisia värisävy- ja kuvioeroja. Nämä luonnonmateriaalien ominaisuudet eivät ole valmistusvirheitä, jotka oikeuttaisivat palautukseen. Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta eikä vaihto- tai palautusoikeutta.

13. Referenssioikeus

Modeolla on oikeus kuvata valmiit kohteet, tuotteet sekä tuotetut palvelut omia viestinnällisiä tarkoituksia varten, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.

14. Viivästystä koskeva ilmoitus

Modeon ja asiakkaan on viipymättä ilmoitettava toisilleen, mikäli tavaran toimitusta tai sen vastaanottamista uhkaa viivästys. Jos tavaran toimitus viivästyy asiakkaasta johtuvista syistä, on Modeolla oikeus periä asiakkaalta varastointikustannukset toteutuneen mukaisesti viivästysajalta. Jos viivästys johtuu Modeon tuottamuksesta, asiakas voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen tavaran osalta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden, kuitenkin enintään 15 viikolta Maksimikorvaus on 10 % tuotteen hankintahinnasta.

15. Välillinen vahinko

Modeo ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

16. Ylivoimainen este

Jos sopimuksen täyttämiselle on este, johon Modeo ei voi vaikuttaa, tai jos sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna asiakkaalle siitä koituvaan etuun, on Modeolla oikeus pidentää toimitusaikaa, kunnes este on poistunut. Jos este tai epäsuhde jatkuu yli 90 päivää alkuperäisen toimitusajan, on kummallakin osapuolella oikeus purkaa sopimus ilman, että toisella osapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta. Esteestä ja sen päättymisestä Modeon on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.

17. Erimielisyydet

Sopimuksesta johtuvat riidat, joita osapuolet eivät kykene keskinäisin neuvotteluin sopimaan, ratkaistaan vastaajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Pidätämme oikeuden mallistoa koskeviin muutoksiin. Paino- ja näyttöteknisistä syistä värit saattavat poiketa todellisista sävyistä.