Kuopion Kantti

Kallaveden rauhaa ja hiljaisuuteen kutsuvaa kokemuksellisuutta Kuopion Kantissa.
Kohde
Museo
Pinta-ala
4 500 m²
Sijainti
Kuopio

Kuopion Kantti, tiedon ja tarinoiden kortteli yhdistää kulttuurihistoriallisen museon, luonnonhistoriallisen museon ja kirjaston yhtenäiseksi kulttuuria tarjoavaksi kokonaisuudeksi. Tilojen irtokalustesuunnitelman ja kalustevalinnat toteutti Modeo.

Kuopion kaupungin tilapalvelut käynnistivät kesällä 2020 julkisen kilpailutuksen sopimustoimittajien kesken, jonka tarkoituksena oli löytää suunnitelma ja kalustevalinnat Kuopion museon uudisosan näyttely- ja muiden yleisötilojen sekä henkilökunnan työskentely- ja sosiaalitilojen irtokalusteista. Hankinta toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena, eli ranskalaisena urakkana, jossa suunnitelman ja tarjottavien kalusteiden täytyi sisältyä ennalta annettuun kiinteään hintaan.

Käänteisen kilpailutuksen yksi avaintekijä on laadun vertailu, joka antoi myös meillä Modeolla mahdollisuuksia hyödyntää monipuolista alan osaamistamme. Arvioinnin kohteena olivat itse irtokalustesuunnitelma sekä ehdotetut kalusteet. Asiakkaan asettamissa toiveissa korostuivat tilojen kalusteratkaisut, jotka parantavat toiminnallisuutta, ovat vastuullisia ottaen huomioon ympäristötekijät ja sosiaalinen vastuullisuus sekä kalusteissa käytetyt terveydelle vaarattomat, ympäristöystävälliset ja kestävät materiaalit.

Parhaiten sopivan suunnitelman ja kalustevalintojen myötä kohteen kalustuksen toteuttajaksi valittiin Modeo. Modeon sisustussuunnittelija Riku Tulkin suunnittelema museon yleisö- ja asiakastiloihin suunniteltu irtokalustekokonaisuus koettiin harmoniseksi ja juuri oikealla tavalla uudistuneen museon arkkitehtuuria tukevana ratkaisuna. Modeon suunnitelman visuaalinen ilme nähtiin kokonaisuudessaan erittäin tasapainoisena sekä ratkaisuna, joka kestää aikaa, ja on yksinkertaisessa tyylikkyydessään riittävän eleetön uudistetun museon näyttely-ympäristöön.

Lähtökohtana tilojen suunnittelulle toimi itse historiallinen ja arvokas kohde, ja sen ympärille keskittyvät tapahtumat ja elinikäiseen oppimiseen kannustava muistiorganisaatioiden yleisöpaikka, josta haluttiin kutsuva, innovatiivinen ja vuorovaikutuksellinen. Kalustekokonaisuuden toivottiin edistävän ja tukevan kokonaisvaltaisesti kävijöiden hyvinvointia.

Kohteen irtokalustesuunnitelmassa olemme huomioineet Kuopion museon historiallisen ja arkkitehtuurisen kokonaisuuden merkittävänä muistiorganisaationa sekä keskittyneet kalustevalinnoissa aistiergonomiaan, kestävyyteen ja kalusteiden kokemuksellisuuteen. Suunnittelun lähtökohdissa korostuivat muistin tärkeys osana kokonaisuutta. Riku Tulkin mukaan: ”Muistin määrittely on kaikilla mittapuilla mitattuna hankala, keskustelua herättävä mielen jatke. Erilaisia kokemuksia käsiteltäessä ihmisen muisti on keskeinen tekijä – tunnetasolla vaikuttavat ja mieleenpainuvat tilanteet muistamme parhaiten. Kaikille meille on kuitenkin yhteistä, että voimme tarkastella mennyttä vain nykyhetkestä, jossa tilanteeseen soveltuvat kalusteet taustoineen ovat merkittävässä osassa kokonaisuutta.”

Kalustevalinnoissa halusimme nostaa esille erityisesti kotimaisten suunnittelijoiden, kuten Timo Saarnion, Yrjö Kukkapuron sekä Kari Virtasen ja Johanna Gullichsenin kädenjälkeä. Tilan kokemuksellisuus luo muistoja ja kutsuu meidät tilaan uudestaan. Esimerkiksi kantojen tuomat mielikuvat hetkistä luonnossa ja kalusteiden elegantti käsityöosaaminen ilmentävät Kuopion alueelle ominaista perintöä ja kulttuuria kalusteiden kautta. Lisäksi ne tukevat yhteistä vuorovaikutusta ja tilojen toiminnallista muuntautumista eri tarpeisiin, joita suunnitelmalta toivottiin.

Modeolla syntyneen suunnitelman myötä lopputulos oli asiakasta miellyttävä visuaalinen kokonaisratkaisu, jossa on huomioitu museorakennuksen sisävärisuunnitelma, pääarkkitehdin näkemykset sekä ajallinen kestävyys. Lähtökohtamme ja ajatuksemme on ollut muodostaa arvokas vaikutelma, joka antaa huomion laskeutua huomaamatta tässä kontekstissa olennaisimpaan: kokemuksiin ja elämyksiin, sekä menneen tarkasteluun tästä hetkestä aina vuosikymmeniksi eteenpäin.

Asiakas: Kuopion kaupunki, tilapalvelut
Pää- ja arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, pääsuunnittelija arkkitehti Jaana Tarkela.
Irtokalustesuunnittelu: Modeo Oy

Lisää referenssejä